Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Eluiga

Sooline lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas sünnimomendil on jätkuvalt suur

2019. aastal jõudis meeste oodatava eluea pikkus sünnimomendil eesti rahvusest meestel 75 aastani ja naistel 83,26 aastani. 2020. aastal toimus tagasilangus eesti rahvusest meestel 74,43 eluaastani ja eesti rahvusest naistel 83,04 eluaastani.  Sooline lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas sünnimomendil on 2020. aastal 8,61 aastat meeste kahjuks. Sooline lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas ei ole perioodil 2014-2020 oluliselt vähenenud. (2014. aastal 8,91 aastat ja 2020. aastal 8,61 aastat).  

 Muust rahvusest elanike oodatav eluiga sünnimomendil on meeste puhul 1,48 aastat madalam kui eesti rahvusest meestel ja naiste puhul 1,65 aastat madalam kui eesti rahvusest naistel. Sooline lõhe muust rahvusest meeste ja naiste oodatavas elueas sünnimomendil oli 2020. aastal 8,44 aastat, mis on madalam kui eesti rahvusest elanikel.

Oodatava eluea pikkus sünnimomendil oli 2020. aastal kõrgeim eesti rahvusest naistel (83,04 aastat) ja madalaim muust rahvusest meestel (72,95 aastat).

Graafik 5.1.1. Oodatav eluiga sünnimomendil rahvuse ja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Graafik 5.1.2. Sooline lõhe oodatavas elueas sünnimomendil rahvuse järgi, protsendipunkti (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

65-69 aastaste meeste keskmine oodatav eluiga on 5 aastat lühem kui samas vanuses naistel

Ajavahemikus 2014-2020 on eesti rahvusest 65-69 aastaste meeste keskmine oodatav eluiga kasvanud aeglasemalt kui eesti rahvusest naiste keskmine oodatav eluiga (meestel 0,36 aasta võrra, naistel 0,53 aasta võrra). Muust rahvusest meeste oodatav eluiga on aastatel 2014-2020 kasvanud 0,56 aasta võrra. Muust rahvusest 65-69 aastaste naiste keskmine eluiga on aastatel 2014-2020 vähenenud 0,41 aasta võrra. Keskmiselt elab 65-69 aastane eesti rahvusest mees veel 15,73 aastat ja muust rahvusest mees 15,35 aastat ning eesti rahvusest naine 20,99 aastat ja muust rahvusest naine 19,82 aastat.

Graafik 5.1.3. Elada jäänud aastad 65-69 aastaste vanuserühmas soo ja rahvuse järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Graafik 5.1.4. Sooline lõhe oodatavas elueas rahvuse järgi vanuses 65-69 aastat, protsendipunkti (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Kõrgharidusega meeste keskmine oodatav eluiga on ligi 10 aastat pikem kui põhiharidusega meeste oodatav eluiga

2020. aastal oli põhihariduse või madalama haridusega meestel keskmine oodatav eluiga sünnimomendil 68,35 aastat ja naistel 77,36 aastat. Kõrgharidusega meeste keskmine oodatav eluiga sünnimomendil oli 78,06 aastat ja naistel 85,45 aastat. Sooline lõhe oodatavas elueas haridustaseme kasvades väheneb. Põhiharidusega inimeste puhul on sooline lõhe oodatavas elueas 9,01 aastat meeste kahjuks. Keskharidusega inimeste puhul on sooline lõhe 8,91 aastat Kõrgharidusega inimeste puhul on sooline lõhe vähenenud juba 7,39 aastani.

Graafik 5.1.5. Oodatav eluiga sünnimomendil haridustaseme ja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0454)

Graafikud: 5.1.6. Sooline lõhe oodatavas elueas sünnimomendil haridustaseme järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0454)