Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Eluiga

Sooline lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas sünnimomendil on jätkuvalt suur

2021. aastal oli meeste oodatava eluea pikkus sünnimomendil eesti rahvusest meestel 72,92 aastat ja naistel 81,88 aastat. Kõrgeim oli eesti rahvusest meeste ja naiste oodatava eluea pikkus sünnimomendil 2019. aastal, kus see ulatus naistel 83,26 ja meestel 75 aastani.

Sooline lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas sünnimomendil oli 2021. aastal 8,96 aastat meeste kahjuks. Sooline lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas on perioodil 2014-2021 jäänud samasse suurusjärku (2014. aastal 8,91 aastat ja 2021. aastal 8,96 aastat).

Muust rahvusest elanike oodatav eluiga sünnimomendil oli 2021. aastal meestel 71,35 aastat, mis on 1,57 aastat vähem kui eesti rahvusest meestel. Muust rahvusest naiste oodatav eluiga sünnimomendil oli 79,86 aastat, mis on üle kahe aasta väiksem kui eesti rahvusest naistel.  Sooline lõhe muust rahvusest meeste ja naiste oodatavas elueas sünnimomendil oli 2021. aastal 8,51 aastat, mis on madalam kui eesti rahvusest elanikel.

Oodatava eluea pikkus sünnimomendil oli 2021. aastal kõrgeim eesti rahvusest naistel (81,88 aastat) ja madalaim muust rahvusest meestel (71,35 aastat).

Graafik 5.1.1. Oodatav eluiga sünnimomendil rahvuse ja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Graafik 5.1.2. Sooline lõhe oodatavas elueas sünnimomendil rahvuse järgi, protsendipunkti (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

65-69 aastaste meeste keskmine oodatav eluiga on 5 aastat lühem kui samas vanuses naistel

Ajavahemikus 2019-2021 on 65-69 aastaste eesti rahvusest meeste ja naiste keskmine oodatav eluiga kahanenud keskmiselt 1,5 aasta võrra.  Eesti rahvusest 65-69 aastaste naiste keskmine oodatav eluiga kahanes 1,54 aasta võrra ja meeste 1,53 aasta võrra. Muust rahvusest meeste ja naiste oodatav eluiga on samas ajavahemikus kahanenud keskmiselt 2 aasta võrra (naistel 2,21 aastat ja meestel 2,05 aastat). Keskmiselt elab 65-69 aastane eesti rahvusest mees veel 14,38 aastat ja muust rahvusest mees 13,66 aastat ning eesti rahvusest naine 19,68 aastat ja muust rahvusest naine 18,5 aastat.

Graafik 5.1.3. Elada jäänud aastad 65-69 aastaste vanuserühmas soo ja rahvuse järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Graafik 5.1.4. Sooline lõhe oodatavas elueas rahvuse järgi vanuses 65-69 aastat, protsendipunkti (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Kõrgharidusega meeste keskmine oodatav eluiga on ligi 10 aastat pikem kui põhiharidusega meeste oodatav eluiga

2021. aastal oli põhihariduse või madalama haridusega meestel keskmine oodatav eluiga sünnimomendil 67,02 aastat ja naistel 75,74 aastat. Kõrgharidusega meeste keskmine oodatav eluiga sünnimomendil oli 76,64 aastat ja naistel 84,1 aastat. Sooline lõhe oodatavas elueas haridustaseme kasvades väheneb. Põhiharidusega inimeste puhul on sooline lõhe oodatavas elueas 8,72 aastat meeste kahjuks. Keskharidusega inimeste puhul on sooline lõhe 8,4 aastat Kõrgharidusega inimeste puhul on sooline lõhe vähenenud 7,46 aastani.

Graafik 5.1.5. Oodatav eluiga sünnimomendil haridustaseme ja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0454)

Graafikud: 5.1.6. Sooline lõhe oodatavas elueas sünnimomendil haridustaseme järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0454)