Tööhõive Karjäär Sissetulek Segregatsioon Tööelu Hoolduskoormus

Hoolduskoormus

Täiskasvanuhooldusteenuse puudumise tõttu osaajaga töötavate või mitteaktiivsete hoolduskoormusega inimeste arv püsib muutumatuna

Aastatel 2014-2018 on inimeste arv, kes töötavad osaajaga või on mitteaktiivsed selle tõttu, et neil puuduvad vajalikud lapsehooldusteenused vähenenud kahe tuhande inimese võrra. Võrreldes 2017. aastaga suurenes 2018. aastal selliste inimeste arv 300 võrra. Täiskasvanuhoolduse teenuse puudumise tõttu mitteaktiivsete või osaajaga töötavate inimeste arv on aastatel 2016-2018 püsinud 2-2,5 tuhande inimese ümber. 

Graafik 1.6.1. Hoolduskohustusega osalise tööajaga ja mitteaktiivsete arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TKS06)

Meeste osakaal vanemahüvituse saajate hulgas kasvab visalt

Vanemahüvitise saajate osas on meeste osakaal aastatel 2014-2018 suurenenud, kuid kasv on aeglane. 2018. aastal oli vanemahüvitise saajate hulgas mehi 11%. Nelja aastaga on meeste osatähtsus vanemahüvitise saajate hulgas suurenenud 4 protsendipunkti võrra.

Graafik 1.6.2. Vanemahüvitise saajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TKS07)

Isapuhkust kasutavad pooled meestest

Isapuhkuse kasutajate osatähtsus kasvas aastatel 2014-2017 kuni 52%-ni. 2018. aastal toimus väike tagasilangus (-2pp). Kui 2014. aastal kasutas isapuhkust 42,21% isaks saanutest, siis 2018. aastal oli isapuhkuse kasutajate osatähtsus isaks saanute hulgas juba 50%.

Graafik: 1.6.3. Isapuhkuse kasutajate osatähtsus sündinud laste arvust, % (Allikas: Statistikaamet, TKS08)