Tööhõive Karjäär Sissetulek Segregatsioon Tööelu Hoolduskoormus

Hoolduskoormus

Täiskasvanuhooldusteenuse puudumise tõttu osaajaga töötavate või mitteaktiivsete hoolduskoormusega inimeste arv püsib muutumatuna

Aastatel 2014-2019 on inimeste arv, kes töötavad osaajaga või on mitteaktiivsed selle tõttu, et neil puuduvad vajalikud lapsehooldusteenused vähenenud 2,3 tuhande inimese võrra. Alates 2014. aastast on lapsehooldusteenuse puudumise tõttu mitteaktiivsete või osaajaga töötavate inimeste arv pidevalt vähenenud.  Täiskasvanuhoolduse teenuse puudumise tõttu mitteaktiivsete või osaajaga töötavate inimeste arv vähenes 2019. aastaks 1,9 tuhande inimeseni, mis on perioodil 2014-2019 madalaim näitaja. 

Graafik 1.6.1. Hoolduskohustusega osalise tööajaga ja mitteaktiivsete arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TKS06)

Meeste osakaal vanemahüvituse saajate hulgas ületas 10 protsendi piiri

Vanemahüvitise saajate hulgas on meeste osakaal aastatel 2014-2019 järjepidevalt suurenenud, kuid kasv on võrdlemisi aeglane. 2019. aastal oli vanemahüvitise saajate hulgas mehi 12%. Kuue aastaga on meeste osatähtsus vanemahüvitise saajate hulgas suurenenud 5 protsendipunkti võrra.

Graafik 1.6.2. Vanemahüvitise saajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TKS07)

Isapuhkust kasutab ligi 60 protsenti meestest

Isapuhkuse kasutajate osatähtsus kasvas aastatel 2014-2019 16 protsendipunkti võrra. Kui 2014. aastal kasutas isapuhkust 42,21% isaks saanutest, siis 2019. aastal oli isapuhkuse kasutajate osatähtsus juba 58%. Suurim tõus (+8 pp) toimus ajavahemikus 2018-2019.

Graafik: 1.6.3. Isapuhkuse kasutajate osatähtsus sündinud laste arvust, % (Allikas: Statistikaamet, TKS08)