Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Teaduskarjäär

Sooline lõhe doktorikraadiga isikute arvus matemaatika, IKT, tööstuse ja ehituse erialal on vähenenud

Aastatel 2014-2017 kasvas doktorikraadiga isikute arv matemaatika  IKT, tööstuse ja ehituse erialal nii naiste kui meeste hulgas ja sooline lõhe doktorikraadiga meeste ja naiste vahel vähenes ühe protsendipunktini. 2018. aastal vähenes doktorikraadiga isikute arv nii naiste kui meeste hulgas, kuid sooline lõhe ei suurenenud ja jäi püsima 1 pp tasemele.

Graafik 3.2.1. 25-34 aastaste doktorikraadiga isikute arv matemaatika, IKT, tööstuse, ehituse erialal 1000 inimese kohta soo järgi (Allikas: Eurostat, educ_uoe_grad07)

Doktoriõppe lõpetab rohkem naisi kui mehi

2019. aastal lõpetas doktoriõppe 126 naist ja 109 meest. Naiste osatähtsus doktoriõppe lõpetajate hulgas oli 2019. aastal 54%.  Perioodil 2014-2019 oli naiste  osatähtsus doktoriõppe lõpetajate hulgas kõrgeim 2017. aastal (58%) ja kõige madalam 2018. aastal (48%). Viimati oli naiste osatähtsus doktoriõppe lõpetajate hulgas nii madal 2009. aastal.

Graafik 3.2.2. Doktoriõppe lõpetanute arv soo järgi (Allikas: Statistikaamet, HT296)

Naisprofessorite osakaal kasvab

2016. aastal moodustasid kõigist professoritest naised 24,3%, mis on 0,6 protsendipunkti võrra kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. Võrreldes 2014. aastaga on naiste osatähtsus professorite hulgas kasvanud 7,1 protsendipunkti.

Graafik: 3.2.3. Naiste osatähtsus professorite hulgas, % (Allikas: ERA Progress Report, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era/progress-report_en#past)

Teaduste Akadeemia kõrgemate juhtorganite ja otsustuskogude liikmeteks ainult mehed

EIGE andmetel Teaduste Akadeemia juhtorganite ja otsustuskogude liikmete hulgas 2019. aastal naisi ei olnud. Euroopa Liidu tasandil oli naisi vastavates organites ja otsustuskogudes 25,9%.

Graafik 3.2.4. Teaduste Akademia presidendid ja kõrgemate juhtorganite ja otsustuskogude liikmete osatähtsus soo järgi, % (Allikas: EIGE, pdt_wmid_acadsci.xlsx)

Naiste osatähtsus teadustegevust rahastavate organisatsioonide kõrgemates juhtorganites on Eestis madalam kui Euroopa Liidus keskmiselt

2019. aastal oli Eestis naiste osakaal teadustegevust rahastavates kõrgemates juhtorganites ainult 14,3%. Euroopa Liidus keskmiselt oli 2019. aastal teadustegevust rahastavates kõrgemates juhtorganites naisi 38,1%.

Graafik 3.2.5. Teadustegevust rahastavate organisatsioonide kõrgemate juhtorganite sooline koosseis, % (Allikas: EIGE, pdt_wmid_resfund.xlsx)