Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Teaduskarjäär

Doktorikraadiga isikute arv matemaatika, IKT, tööstuse ja ehituse erialal kasvab

Aastatel 2014-2016 kasvas doktorikraadiga isikute arv matemaatika  IKT, tööstuse ja ehituse erialal nii naiste kui meeste hulgas. 2017 oli esimene aasta, kus naissoost doktorikraadiga isikute arv matemaatika IKT, tööstuse ja ehituse erialal 1000 inimese kohta ületas meessoost doktorikraadiga isikute arvu.

Graafik 3.2.1. 25-34 aastaste doktorikraadiga isikute arv matemaatika, IKT, tööstuse, ehituse erialal 1000 inimese kohta soo järgi (Allikas: Eurostat, educ_uoe_grad07)

Doktoriõppe lõpetajate  hulgas mehi rohkem kui naisi

2018. aastal lõpetas doktoriõppe 126 meest ja 118 naist. Aastatel 2014- 2017 oli doktoriõppe lõpetajate hulgas  rohkem naisi kui mehi ja naiste osatähtsus kasvas selles ajavahemikus 58%-ni. 2018. aastal langes doktoriõppe lõpetajate hulgas naiste osatähtsus alla 50%. Viimati oli naiste osatähtsus doktoriõppe lõpetajate hulgas nii madal 2009. aastal.

Graafik 3.2.2. Doktoriõppe lõpetanute arv soo järgi (Allikas: Statistikaamet, HT296)

Naisprofessorite osakaal kasvab

2016. aastal moodustasid kõigist professoritest naised 24,3%, mis on 0,6 protsendipunkti võrra kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. Võrreldes 2014. aastaga on naiste osatähtsus professorite hulgas kasvanud 7,1 protsendipunkti.

Graafik: 3.2.3. Naiste osatähtsus professorite hulgas, % (Allikas: ERA Progress Report, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era/progress-report_en#past)

Teaduste Akadeemia kõrgemate juhtorganite ja otsustuskogude liikmeteks ainult mehed

EIGE andmetel Teaduste Akadeemia juhtorganite ja otsustuskogude liikmete hulgas 2017. aastal naisi ei olnud. Euroopa Liidu tasandil oli naisi vastavates organites ja otsustuskogudes 21,6%.

Graafik 3.2.4. Teaduste Akademia presidendid ja kõrgemate juhtorganite ja otsustuskogude liikmete osatähtsus soo järgi, % (Allikas: EIGE, pdt_wmid_acadsci.xlsx)

Teadustegevust rahastavate organisatsioonide kõrgemates juhtorganites on naiste osakaal suurenemas

Võrreldes 2017. aastaga on Eestis naiste osakaal teadustegevust rahastavates kõrgemates juhtorganites suurenenud 0-st 14,4%-ni. Euroopa Liidus keskmiselt on teadustegevust rahastavates kõrgemates juhtorganites naisi 39%.

Graafik 3.2.5. Teadustegevust rahastavate organisatsioonide kõrgemate juhtorganite sooline koosseis, % (Allikas: EIGE, pdt_wmid_resfund.xlsx)