Tööhõive Karjäär Sissetulek Segregatsioon Tööelu Hoolduskoormus

Karjäär

Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas endiselt alla 40 protsendi

Naiste osatähtsus ettevõtjate hulgas saavutas 2015. ja 2016. aastal 34 protsendi taseme, kuid on langenud 2020. aastaks 29% tasemele, mis on perioodi 2014 -2020 madalaim (Ettevõtte asutaja sugu määratakse enamusosaluse järgi – kui ettevõtte enamusosanik on mees, on ettevõte mehe asutatud, ja kui enamusosanik on naine, on ettevõte naise asutatud). Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas oli 2020. aastal 36,6%, mis on 0,9 protsendipunkti võrra kõrgem kui 2019. aastal.

Graafik 1.2.1. Naiste osatähtsus juhtivtöötajate ja ettevõtjate seas, % (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

20-64 aastaste naissoost juhtide osakaal aastatel 2014-2017 kasvas 32,9%-lt 38,4%-ni, kuid langes 2018. aastal tagasi 35,7%-ni.  2020. aastaks on toimunud väike tõus 37,2 protsendini.

Graafik 1.2.2. Naiste ja meeste osatähtsus juhtide hulgas vanuserühmas 20-64 aastat (Allikas: Eurostat, lfsa_egais)

Ligi 20 protsenti naissoost liht- ja abitöölistest on kõrgharidusega 

Kõrgharidusega meeste osakaal liht- ja abitööliste hulgas on aastatel 2014-2017 olnud stabiilselt alla 10% taseme, seevastu kõrgharidusega naiste osakaal kasvas sama aja jooksul 15,8%-lt kuni 20,3%-ni. 2018. aastal suurenes liht- ja abitöölistena töötavate kõrgharidusega meeste osatähtsus 12,6%-ni ja püsis samal tasemel ka 2019. aastal (12,2%).  Kõrgharidusega naiste osatähtsus liht-ja abitööliste hulgas vähenes 2018. aastaks 18,8%-ni, kuid 2019. aastal kasvas kiiresti 22,2% tasemele. Alates 2014. aastast ei ole naissoost liht-ja abitööliste hulgas nii suurt kõrgharidusega töötajate osakaalu varem olnud. Ajavahemikus 2019-2020 langes nii kõrgharidusega naiste kui meeste osatähtsus liht- ja abitööliste hulgas. Meeste puhul 12,2%-lt 9%-ni ja naiste puhul 22,2%-lt 19,6%-ni.

Graafik 1.2.3. Kõrgharidusega töötajate osakaal liht- ja abitööliste (OC9) hulgas soo järgi (Allikas: Eurostat, lfsa_egised)