Transport Ligipääsetavus Tarbijakäitumine Rohemajandus

Ligipääsetavus

15 aastaste ja vanemate puudega naiste hulgas on rohkem kui meeste hulgas neid, kes tunnetavad, et nende võimalused ühiskonnaelus osaleda on puude tõttu takistatud

Eurostati poolt 2012. aastal läbiviidud uuringu põhjal tunnevad Eestis puudega naised rohkem kui mehed, et nende võimalused liikuda, kasutada transporti, juurdepääsetavus ehitistele, võimalus osta olulisi asju on puude tõttu piiratud. Puudega inimestest, kes tunnevad et neil on takistatud ligipääs oluliste asjade ostmisele, on 71% naisi ja 29% mehi. Nende puudega inimeste hulgas, kes tunnevad, et neil on takistatud juurdepääs ehitistele on 70% naisi ja 30% mehi ja nende hulgas kellel on takistatud juurdepääs transpordile on mehi 32% ja naisi 68% . Puudega mehed tunnetavad naistest sagedamini, et neil on piiratud juurdepääs internetile (57% mehi, 43% naisi).

Graafik 6.2.1. 15 aastaste ja vanemate puudega inimeste osatähtsus, kellel on takistatud ligipääs järgmistele tegevustele (2012), % (Allikas: Eurostat, hlth_dsi090)

Veebilehtede vastavus WCAG 2.0 ligipääsetavuse nõuetele on riigiasutustes paranemas

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 2015. aasta uuringu tulemuste kohaselt vastas 52-st analüüsitud riigiasutuse veebilehest ligipääsetavuse nõuetele WCAG 2.0 AA tasemel 13,5% veebilehtedest. Võrreldes 2013. aastaga oli kasv 7,8 protsendipunkti. 2015. aastal analüüsitud 226-st kohaliku omavalitsuse veebilehest oli WCAG 2.0 AA tasemele vastavaid veebilehti ainult 1,3%. 

(Allikas: https://www.mkm.ee/sites/default/files/wcag_uuring_2013.pdf; https://www.mkm.ee/sites/default/files/wcag_aruanne_2015.pdf )