Majanduslik toimetulek NEET-noored Teenuste kättesaadavus

NEET-noored

Noortevaldkonna arengukavas 2021–2035 on seatud eesmärgiks aastaks 2035 vähendada  15-29 aastaste noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel (NEET-noored) osakaalu 8,5 protsendini.

15-24 aastaste noorte seas on NEET-noorte osatähtsus suurem noormeeste ja eesti rahvusest noorte hulgas

Võrreldes 2019. aastaga kasvas 15-24 aastaste NEET- noorte osatähtsus aastaks 2022 kõigis sotsiaalsetes rühmades (naised, mehed, eesti noored, muust rahvusest noored). Enim suurenes NEET-noorte osatähtsus meeste hulgas (6,6%-lt 13,6 %-ni), mis on alates 2014. aastast kõrgeim. Võrreldes 2019. aastaga on NEET-noorte naiste osatähtsus jäänud samale tasemele (2019. aastal 7,3%, 2022. aastal 7,8%). Eesti rahvusest noorte seas on NEET noorte osatähtsus ajavahemikus 2019-2022 suurenenud 4,6 pp võrra ja muust rahvusest noorte seas ainult 1,8 pp võrra.

Graafik 4.2.1. 15-24 aastaste NEET-noorte osatähtsus vastavas isikurühmas, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)

Üle 22 000 noore vanuses 15-29 aastat ei tööta, õpi ega osale koolitusel

2021. aastal oli Eestis 13 400 noort vanuses 15-24 aastat ja 8 700 noort vanuses 25-29 aastat, kes ei õppinud, töötanud ega osalenud koolitusel (NEET-noored). Võrreldes 2015. aastaga on 15-24 aastaste NEET- noorte arv vähenenud 1400 võrra. 15-24 aastaste NEET-noorte meeste arv on ajavahemikus 2015-2021 kasvanud 1200 võrra ja NEET-noorte naiste arv kahanenud 2600 võrra. 25-29 aastaste hulgas on NEET-noorte naiste arv ajavahemikus 2015-2021 kahanenud 5700 võrra.  NEET-noorte meeste arv oli 3300 ja see on samal tasemel kui 2015. aastal.

 

Graafik 4.2.2. NEET-noorte arv vanuserühma, soo ja rahvuse järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, LES39)

15-29 aastaste laste või teiste pereliikmete eest hoolitsevate NEET- noorte osatähtsus väheneb

Kui 2019. aastal oli 25-29 aastaste NEET-noorte hulgas neid, kes olid mitteaktiivsed kuna hoolitsesid pereliikmete eest 60%, siis 2022. aastaks on selliste noorte osatähtsus kahanenud 32%-ni. 15-24 aastaste NEET noorte hulgas oli selliseid noori 2019. aastal 27% ja 2021. aastal 10,7%. Võrreldes 2014. aastaga on 25-29 aastaste vanuserühmas NEET-noorte osakaal, kes on mitteaktiivsed kuna hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest vähenenud 17 protsendipunkti võrra ja 15-24 aastaste vanuserühmas 24 protsendipunkti võrra.

Graafik 4.2.3. NEET-noorte osatähtsus, kes hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)