Majanduslik toimetulek NEET-noored Teenuste kättesaadavus

NEET-noored

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks aastaks 2020 vähendada  15-24 aastaste noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel (NEET-noored) osakaalu alla 10%.

15-24 aastaste noorte seas on NEET-noorte osatähtsus suurem noormeeste ja muust rahvusest noorte hulgas

Võrreldes 2014. aastaga vähenes 15-24 aastaste NEET- noorte osatähtsus aastaks 2017 kõigis sotsiaalsetes rühmades (naised, mehed, eesti noored, muust rahvusest noored). Enim vähenes NEET-noorte osatähtsus muust rahvusest noorte hulgas (14%-lt 8 %-ni). Ajavahemikus 2017-2018 toimus järsk tõus NEET-noorte osatähtsuses 15-24 aastaste muust rahvusest noorte (kasv 4,2 protsendipunkti) hulgas, mis kergitas ka keskmist näitajat 9,8%-ni. 15-24 aastaste meeste hulgas suurenes aastatel 2017-2018 NEET-noorte osatähtsus 2,4 pp võrra ja naiste hulgas vähenes 1,6 pp võrra. 2018. aastal ületas NEET-noorte osatähtsus seatud 10% eesmärki 15-24 aastaste meeste ja muust rahvusest noorte puhul. Ligi 54% NEET-noortest on põhihariduse või madalama haridusega. Neid, kes on mitteaktiivsed, kuna hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest oli 2018. aastal 22,6% (2014. aastal 24,1%). Oluliselt on aastatel 2014-2018 kasvanud NEET-noorte osakaal, kes on mitteaktiivsed mingil muul põhjusel (27,8%-lt 40,6%-ni).

Graafik 4.2.1. 15-24 aastaste NEET-noorte osatähtsus vastavas isikurühmas, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)

Üle 12 tuhande noore vanuses 15-24 aastat ja üle 13 tuhande noore vanuses 25-29 aastat ei tööta, õpi ega osale koolitusel

2018. aastal oli Eestis 12,4 tuhat noort vanuses 15-24 aastat ja 13,2 tuhat noort vanuses 25-29 aastat, kes ei õppinud, töötanud ega osalenud koolitusel (NEET-noored). Võrreldes 2014. aastaga on 15-24 aastaste NEET- noorte arv vähenenud 4,5 tuhande võrra (1,7 tuhat meest ja 2,8 tuhat naist) ja 25-29 aastaste NEET-noorte arv 3,5 tuhande võrra (1,9 tuhat meest ja 1,6 tuhat naist). 15-24 aastaste hulgas on NEET-noori mehi mõnevõrra rohkem kui naisi (2018.a mehi 6,9 tuhat; naisi 5,5 tuhat). 25-29 aastaste hulgas ületab naiste arv oluliselt meeste arvu (2018.a mehi 3,4 tuhat; naisi 9,8 tuhat).

 

Graafik 4.2.2. NEET-noorte arv vanuserühma, soo ja rahvuse järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, LES39)

25-29 aastastest NEET- noortest 60%  hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest

Kui 15-24 aastaste NEET-noorte hulgas on neid, kes ei tööta, õpi ega osale koolitusel kuna hoolitsevad pereliikmete eest 23% (2,8 tuhat noort), siis 25-29 aastaste hulgas on selliseid noori 7,9 tuhat ehk 60 protsenti 25-29 aastastest NEET-noortest. Võrreldes 2014. aastaga on 25-29 aastaste vanuserühmas NEET-noorte osakaal, kes on mitteaktiivsed kuna hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest kasvanud 49%-lt kuni 60%-ni.

Graafik 4.2.3. NEET-noorte osatähtsus, kes hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)