Majanduslik toimetulek NEET-noored Teenuste kättesaadavus

NEET-noored

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks aastaks 2020 vähendada  15-24 aastaste noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel (NEET-noored) osakaalu alla 10%.

15-24 aastaste noorte seas on NEET-noorte osatähtsus suurem neidude ja muust rahvusest noorte hulgas

Võrreldes 2014. aastaga vähenes 15-24 aastaste NEET- noorte osatähtsus aastaks 2019 kõigis sotsiaalsetes rühmades (naised, mehed, eesti noored, muust rahvusest noored). Enim vähenes NEET-noorte osatähtsus muust rahvusest noorte hulgas (14%-lt 7,8 %-ni). Võrreldes 2018. aastaga vähenes NEET-noorte osatähtsus enim 15-24 aastaste muust rahvusest noorte seas (4,8 protsendipunkti). 2019. aastal täideti Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2020 vähendada 15-24 aastaste noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel (NEET-noored) osakaalu alla 10% nii noormeeste kui neidude ja nii eesti rahvusest kui ka muust rahvusest noorte puhul. Neid, kes on mitteaktiivsed, kuna hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest oli 2019. aastal 26,7% (2014. aastal 24,1%). Võrreldes 2018. aastaga vähenes 2019. aastal oluliselt NEET-noorte osakaal, kes on mitteaktiivsed mingil muul põhjusel (40,6%-lt 27,7%-ni).

Graafik 4.2.1. 15-24 aastaste NEET-noorte osatähtsus vastavas isikurühmas, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)

Üle 8 tuhande noore vanuses 15-24 aastat ja üle 12 tuhande noore vanuses 25-29 aastat ei tööta, õpi ega osale koolitusel

2019. aastal oli Eestis 8,6 tuhat noort vanuses 15-24 aastat ja 12,1 tuhat noort vanuses 25-29 aastat, kes ei õppinud, töötanud ega osalenud koolitusel (NEET-noored). Võrreldes 2014. aastaga on 15-24 aastaste NEET- noorte arv vähenenud 8,9 tuhande võrra (4,5 tuhat meest ja 3,8 tuhat naist) ja 25-29 aastaste NEET-noorte arv 4,6 tuhande võrra (2,9 tuhat meest ja 1,7 tuhat naist). 15-24 aastaste hulgas on NEET-noori naisi mõnevõrra rohkem kui naisi (2019.a mehi 4,1 tuhat; naisi 4,5 tuhat). 25-29 aastaste hulgas ületab naiste arv oluliselt meeste arvu (2019. aastal mehi 2,4 tuhat; naisi 9,7 tuhat).

 

Graafik 4.2.2. NEET-noorte arv vanuserühma, soo ja rahvuse järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, LES39)

25-29 aastastest NEET- noortest 60%  hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest

Kui 15-24 aastaste NEET-noorte hulgas on neid, kes ei tööta, õpi ega osale koolitusel kuna hoolitsevad pereliikmete eest 27% (2,3 tuhat noort), siis 25-29 aastaste hulgas on selliseid noori 7,3 tuhat ehk 60 protsenti 25-29 aastastest NEET-noortest. Võrreldes 2014. aastaga on 25-29 aastaste vanuserühmas NEET-noorte osakaal, kes on mitteaktiivsed kuna hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest kasvanud 49%-lt kuni 60%-ni.

Graafik 4.2.3. NEET-noorte osatähtsus, kes hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)