Majanduslik toimetulek NEET-noored Teenuste kättesaadavus

NEET-noored

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks aastaks 2020 vähendada  15-24 aastaste noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel (NEET-noored) osakaalu alla 10%.

15-24 aastaste noorte seas on NEET-noorte osatähtsus suurem neidude ja muust rahvusest noorte hulgas

Võrreldes 2014. aastaga vähenes 15-24 aastaste NEET- noorte osatähtsus aastaks 2020 kõigis sotsiaalsetes rühmades (naised, mehed, eesti noored, muust rahvusest noored). Enim vähenes NEET-noorte osatähtsus naiste hulgas (11,6%-lt 9,8 %-ni). Võrreldes 2019. aastaga suurenes NEET-noorte osatähtsus enim 15-24 aastaste muust rahvusest noorte seas (5 pp võrra). Euroopa Liidu eesmärk aastaks 2020 vähendada 15-24 aastaste noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel (NEET-noored) osakaalu alla 10% on täidetud nii noormeeste kui neidude ja samuti eesti rahvusest noorte puhul. Muust rahvusest noorte puhul jääb NEET noorte osatähtsus seatud 10% eesmärgist 2,8 pp võrra kõrgemaks.

Graafik 4.2.1. 15-24 aastaste NEET-noorte osatähtsus vastavas isikurühmas, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)

Üle 24 000 noore vanuses 15-29 aastat ei tööta, õpi ega osale koolitusel

2020. aastal oli Eestis 12 200 noort vanuses 15-24 aastat ja 12 100 noort vanuses 25-29 aastat, kes ei õppinud, töötanud ega osalenud koolitusel (NEET-noored). Võrreldes 2014. aastaga on 15-24 aastaste NEET- noorte arv vähenenud 4700 võrra (2400 meest ja 2300 naist) ja 25-29 aastaste NEET-noorte arv 4500 tuhande võrra (1200 meest ja 3300 naist). 15-24 aastaste hulgas on 2020. aastal NEET-noori mehi mõnevõrra rohkem kui naisi (6200 meest ja 6000 naist). 25-29 aastaste hulgas ületas 2020. aastal naiste arv oluliselt meeste arvu (4100 meest ja 8100 naist).

 

Graafik 4.2.2. NEET-noorte arv vanuserühma, soo ja rahvuse järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, LES39)

15-29 aastaste laste või teiste pereliikmete eest hoolitsevate NEET- noorte osatähtsus väheneb

Kui 2019. aastal oli 25-29 aastaste NEET-noorte hulgas neid, kes olid mitteaktiivsed kuna hoolitsesid pereliikmete eest 60%, siis 2020. aastaks on selliste noorte osatähtsus kahanenud 47%-ni. 15-24 aastaste NEET noorte hulgas oli selliseid noori 2019. aastal 27% ja 2020. aastal 16%. Võrreldes 2014. aastaga on 25-29 aastaste vanuserühmas NEET-noorte osakaal, kes on mitteaktiivsed kuna hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest vähenenud 2 protsendipunkti võrra ja 15-24 aastaste vanuserühmas 8 protsendipunkti võrra.

Graafik 4.2.3. NEET-noorte osatähtsus, kes hoolitsevad laste või teiste pereliikmete eest, % (Allikas: Statistikaamet, LES39)