Majanduslik toimetulek NEET-noored Teenuste kättesaadavus

Teenuste kättesaadavus

Koduteenuse peamine kasutaja on üle 80 aastane puudega naine

2018. aastal kasutas koduteenuseid 6611 inimest (1660 meest ja 4951 naist). Neist puudega oli 5051 inimest, kellest 25% olid mehed (1300 meest) ja 75% naised (3751 naist). 25-64 aastaste vanuserühmas on koduteenuse kasutajate hulgas mehi mõnevõrra rohkem kui naisi. Alates 65 eluaastast kasvab teenuse kasutajate hulgas naiste osakaal järsult. Koduteenuse kasutajatest vanuserühmas 65-79 aastat on naisi 68% (sh puudega naisi 54%). Üle 80 aastased moodustavad kõigist koduteenuse kasutajatest üle poole (58%). Selles vanuserühmas ulatub naiste osakaal juba 85%-ni.

Graafik 4.3.1. Koduteenuse kasutajate arv soo ja vanuserühma järgi (Allikas: https://sveeb.sm.ee)

Isikliku abistaja teenust kasutab rohkem liikumispuudega mehi kui naisi

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on soodustada puudega inimese võimalikult iseseisvat toimetulekut. Isikliku abistaja teenuse kasutajate hulgas oli 2018. aastal enim liikumispuudega inimesi (51%), nägemispuudega inimesi oli 43% ja muu puudega 6%. Teenuse kasutajate hulgas oli mehi 55% ja naisi 45%. Isikliku abistaja teenust kasutanud meeste hulgas oli liikumispuudega inimeste osakaal oluliselt suurem kui nägemispuudega inimeste osakaal (liikumispuudega 56%, nägemispuudega 41%), siis naiste hulgas oli liikumis- ja nägemispuudega inimeste osakaalud üpris võrdsed (liikumispuudega 45%, nägemispuudega 47%).

Graafik 4.3.2. Isikliku abistaja teenuste kasutajate osatähtsus puude liigi järgi, % (Allikas: https://sveeb.sm.ee)

Graafik 4.3.3. Isikliku abistaja teenust kasutanud meeste osatähtsus puude liigi järgi, % (Allikas: https://sveeb.sm.ee)

Graafik 4.3.4. Isikliku abistaja teenust kasutanud naiste osatähtsus puude liigi järgi, % (Allikas: https://sveeb.sm.ee)