Majanduslik toimetulek NEET-noored Teenuste kättesaadavus

Teenuste kättesaadavus

Koduteenuse peamine kasutaja on üle 80 aastane puudega naine

2019. aastal kasutas koduteenuseid 7274 inimest (1821 meest ja 5453 naist). Neist puudega oli 5224 inimest, kellest 26% olid mehed (1356 meest) ja 74% naised (3868 naist). 25-64 aastaste vanuserühmas on koduteenuse kasutajate hulgas mehi mõnevõrra rohkem kui naisi. Alates 65 eluaastast kasvab teenuse kasutajate hulgas naiste osakaal järsult. Koduteenuse kasutajatest vanuserühmas 65-79 aastat on naisi 70% (sh puudega naisi 47%). Üle 80 aastased moodustavad kõigist koduteenuse kasutajatest üle poole (58%). Selles vanuserühmas ulatub naiste osakaal juba 84%-ni.

Graafik 4.3.1. Koduteenuse kasutajate arv soo ja vanuserühma järgi (Allikas: https://sveeb.sm.ee)

Isikliku abistaja teenust kasutab rohkem liikumispuudega mehi kui naisi

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on soodustada puudega inimese võimalikult iseseisvat toimetulekut. Isikliku abistaja teenuse kasutajate hulgas oli 2020. aastal enim liikumispuudega inimesi (55%), nägemispuudega inimesi oli 34% ja muu puudega 11%. Teenuse kasutajate hulgas oli mehi 53% ja naisi 47%. Isikliku abistaja teenust kasutanud meeste hulgas oli liikumispuudega inimeste osatähtsus oluliselt suurem kui nägemispuudega inimeste osakaal (liikumispuudega 59%, nägemispuudega 33%). Naiste hulgas oli erinevus väiksem (liikumispuudega inimesi oli 51% ja nägemispuudega 35%).

Graafik 4.3.2. Isikliku abistaja teenuste kasutajate osatähtsus puude liigi järgi, % (Allikas: https://sveeb.sm.ee)

Graafik 4.3.3. Isikliku abistaja teenust kasutanud meeste osatähtsus puude liigi järgi, % (Allikas: https://sveeb.sm.ee)

Graafik 4.3.4. Isikliku abistaja teenust kasutanud naiste osatähtsus puude liigi järgi, % (Allikas: https://sveeb.sm.ee)