Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Terviseseisund

Eesti rahvusest naised elavad tervena üle 5 aasta kauem, kui eesti mehed ja üle 3 aasta kauem kui muust rahvusest mehed ja naised

2019. aasta statistika kohaselt elavad eesti rahvusest naised tervena 58,94 aastat ja mehed 53,5 aastat. Kui eesti rahvusest naiste ja meeste puhul on tervena elatud eluaastates oluline erinevus (5,44 aastat), siis muust rahvusest meeste ja naiste puhul  tervena elatud aastad oluliselt ei erine – mehed elavad tervena 55,78 ja naised 55,27 aastat. 

 “Tervena elatud aastad” sünnihetkel mõõdab keskmist aastate arvu, mille jooksul inimene elab hea tervise juures

Graafik 5.3.1. Tervena elada jäänud aastad sünnimomendil soo ja rahvuse järgi (Allikas: Statistikaamet, TH751)

65-69 aastastel muust rahvusest naistel jääb tervena elada vähem aastaid kui muust rahvusest meestel 

65-69 aastaste vanuserühmas oli tervena elada jäänud aastate arv 2019. aastal suurim eesti rahvusest naistel (7,94 aastat) ja madalaim muust rahvusest naistel (5,67 aastat). Eesti rahvusest meestel jääb tervena elada veel 6,35 aastat ja muust rahvusest meestel 6,55 aastat. Aastatel 2014-2019 on tervena elada jäänud aastate arv enim suurenenud muust rahvusest meestel.

Graafik: 5.3.2. Tervena elada jäänud aastad 65-69 aastasena soo ja rahvuse järgi (Allikas: Statistikaamet, TH751)

16-24 aastaste noormeeste ja neidude hulgas väheneb isikute arv, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks

Kui 2014. aastal hindas oma tervist heaks või väga heaks 79,9% noormeestest ja 75,5% neidudest vanuses 16-24 aastat, siis 2018. aastal hindas oma tervist heaks või väga heaks ainult 66,9% noormeestest ja 65,7% neidudest. Ajavahemikus 2014-2018 suurenes 16-24 aastaste noormeeste osatähtsus, kes hindasid oma tervist halvaks 3%-lt 6,6%-ni ja neidude puhul 3,4%-lt 5,5%-ni. 55-64 aastaste hulgas oli 2018. aastal võrreldes 2014. aastaga nende inimeste osatähtsus, kes hindasid oma tervist heaks või väga heaks kasvanud meeste puhul 5,6 pp ja naiste puhul 4,3 pp võrra. 25-64 aastaste meeste hulgas on neid, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks vähem kui naiste hulgas.

Graafik 5.3.3. Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja vanuserühma järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel TKU01)

Kõrgema haridusega inimesed hindavad oma tervist paremaks kui madalama haridusega inimesed.

Madalama haridustasemega inimeste hulgas on vähem neid, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks ja rohkem neid, kes hindavad oma tervist halvaks või väga halvaks. 2018. aastal andis oma tervisele hinnangu hea või väga hea 58,1% kõrgharidusega meestest  ja 62,2% kõrgharidusega naistest.  Põhihariduse ja madalama haridusega meestest andis oma tervisele hinnangu hea või väga hea ainult 43,3% ja naistest 41,6%. Halvaks või väga halvaks hindas oma tervist 5,8% kõrgharidusega meestest ja naistest. Põhihariduse või madalama haridusega meestest hindas oma tervist halvaks 14,6%  ja naistest 14,9%.

Graafik 5.3.4. Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja haridustaseme järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel TKU02)

Muust rahvusest elanikud hindavad oma tervist halvemaks kui eesti rahvusest elanikud

Eesti rahvusest naiste hulgas oli 2018. aastal rohkem kui meeste hulgas neid, kes hindavad oma tervist heaks või väga heaks (naised 55,8%, mehed 49,9%). Muust rahvusest naised on oma tervisega vähem rahul, kui muust rahvusest mehed. Muust rahvusest naistest hindab oma tervist heaks või väga heaks 40,8% (meestest 42,3%).  Neid, kes hindavad oma tervist halvaks või väga halvaks on kõige rohkem muust rahvusest naiste ja meeste hulgas (naistest 10,5% ja meestest 11,3%) ja kõige vähem eesti rahvusest naiste hulgas (7,3%).

Graafik 5.3.5. Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja rahvuse järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel TKU03)

Kõige rohkem on oma tervisega rahul Põhja-Eestis elavad naised ja kõige vähem rahul Kirde-Eestis elavad mehed

 Enamus piirkondades (v.a. Põhja-Eesti ja Kirde-Eesti) oli nende hulgas, kes hindasid oma tervist heaks või väga heaks rohkem naisi kui mehi. Väikseim erinevus meeste ja naiste hinnanguis oli Põhja-Eestis. Kesk- Eestis ja Põhja-Eestis oli naiste osakaal suurem nende hulgas, kes hindasid oma tervist halvaks või väga halvaks, teistes piirkondades oli neid, kes hindasid oma tervist halvaks või väga halvaks rohkem meeste hulgas. Piirkonniti on hinnangud tervisele väga erinevad.  Põhja –Eestis andsid oma tervisele hinnangu hea või väga hea 56,7% naistest ja 57,2% meestest, siis Kirde-Eestis hindasid oma tervist heaks või väga heaks ainult 32,3% meestest ja 30,6% naistest.

Graafik 5.3.6. Hinnang oma käesoleva aja tervisele soo ja piirkonna järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel TKU04)

Pikaajalise haigusega inimeste osatähtsus nooremates vanuserühmades kasvab

Võrreldes 2014. aastaga oli 2019. aastal 16-44 aastaste hulgas suurenenud pikaajalise haigusega inimeste osakaal. Enim suurenes pikaajalise haigusega isikute osakaal 25-34 aastaste meeste hulgas (2,8 pp). 16-64 aastaste meeste hulgas on rohkem kui naiste hulgas neid, kel esineb pikaajaline haigus.  2019, aastal oli 19,2 protsendil 16-24 aastastest meestest ja 17,8 protsendil naistest pikaajaline haigus. 55-64 aastaste meeste hulgas oli pikaajalise haigusega inimesi 58,9% ja naiste hulgas 58,2%. Üle 65 aastastel esines pikaajalist haigust juba 79,9%-l naistest ja 73,9%-l meestest.

Graafik 5.3.7. 16-aastaste ja vanemate pikaajalise haiguse olemasolu soo ja vanuserühma järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TH85)

Osalist töövõimet tuvastatakse rohkem naistel ja puuduvat töövõimet rohkem meestel

2019. aastal läbis töövõime hindamise 22064 meest ja 23165 naist. Osaline töövõime tuvastati 53%-l meestest ja 61%-l naistest. Puuduv töövõime tuvastati 33%-l meestest ja 27%-l naistest.

Graafik 5.3.8. Töövõime hindamise otsused soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, THV02)

Sügava puudega inimestest ligi pooled on üle 63 aastased naised

Enim on puudega inimesi üle 63 aastaste naiste hulgas. Alla 16 aastaste noorte hulgas määrati sügav või raske puue poistele kaks korda sagedamini kui tüdrukutele.

Nooremates vanuserühmades on neid, kellele määrati raske või sügav puue rohkem meeste kui naiste hulgas. Üle 63 aastaste vanuserühmas on naiste osakaal, kellele määrati raske või sügav puue võrreldes meestega ligi kaks korda kõrgem.

Graafik 5.3.9. Esmane puue raskusastme, vanuserühma ja soo järgi, arv (Allikas: Statistikaamet, THV03

Kutsehaigustesse haigestunute hulgas on rohkem naisi

Aastatel 2014-2018 on kutsehaigustesse haigestumine üldjoontes vähenenud, kuid naiste osatähtsus kutsehaigustesse haigestunute hulgas on suurenenud. 2018. aastal moodustasid kutsehaigetest naised 82% ja mehed 18% (2014. aastal vastavalt 68% ja 32%).

Graafik 5.3.10. Kutsehaigestumine soo järgi, % (Allikas: Terviseamet, Aruanne “Kutsehaigestumine ja tööst põhjustatud haigestumine”, https://www.terviseamet.ee/et/terviseametist-aruanded)