Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Tööhõive teaduses

Selleks, et teadus- ja arendustegevus  oleks konkurentsivõimeline on vaja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu.

Kõrgharidusega loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna lõpetanud meeste arv iga 1000 elaniku kohta on 1,4 korda suurem kui naiste arv

Aastatel 2014-2019 kasvas Eestis kõrgharidusega loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna lõpetanud 20-29 aastaste meeste arv iga 1000 elaniku kohta 3 võrra ja naiste arv 3,8 võrra. 2019. aastal lõpetas loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna iga 1000 elaniku kohta 19 meest ja 13,8 naist. Euroopa Liidu keskmiste näitajatega võrreldes jäävad Eestis nii meeste kui naiste puhul lõpetanute arvud 1000 elaniku kohta madalamaks, kui Euroopa Liidus keskmiselt.

Graafik 3.1.1. Kolmanda taseme haridusega (ISCED 5-8) loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna lõpetanud 20-29 aastased soo järgi 1000 elaniku kohta (Allikas: Eurostat,educ_uoe_grad04)

Naisi töötab teadmusmahukates valdkondades kaks korda rohkem kui mehi

2017. aastal töötas teadmusmahukates valdkondades 44% naistest ja 22,9% meestest. Võrreldes Euroopa Liidu keskmise näitajaga töötab Eestis teadmusmahukates valdkondades vähem mehi kui Euroopa Liidus keskmiselt.

Graafik 3.1.2. 15-74 aastaste tööhõivemäär teadmusmahukates valdkondades soo järgi, % (Allikas: Eurostat, htec_kia_emp2)

Naissoost teadlaste osakaal on suurim riiklikus sektoris

Eurostati andmetel oli 2019. aastal riiklikus sektoris töötavatest teadlastest 66% naised (EL keskmiselt 33,9%). Väikseim on naisteadlaste osakaal ettevõtlussektoris (27%). Alates 2014. aastast on naissoost teadlaste osakaal ettevõtlussektoris vähenenud. Kui 2014. aastal oli naissoost teadlaste osakaal ettevõtlussektoris 29,9%, siis 2019. aastal oli see 2,9 pp võrra väiksem.

Graafik 3.1.3. Naissoost teadlaste osatähtsus kõigi teadlaste hulgas sektorite lõikes, % (Allikas: Eurostat, tsc00005)

Ettevõtlussektoris töötab inseneride ja teadlastena ligi kolm korda vähem naisi kui mehi

Aastatel 2014-2020 on teadus- ja arendustegevusega hõivatud meessoost inseneride ja teadlaste arv kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites vähenenud ja ettevõtlussektoris suurenenud. Naissoost inseneride ja teadlaste arv kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites vähenes kuni 2019. aastani ja seejärel pöördus tõusule. Ettevõtlussektoris on naissoost inseneride ja teadlaste arv võrreldes 2014. aastaga vähesel määral kasvanud.  2019. aastal töötas ettevõtlussektoris 1864 meessoost ja 691 naissoost inseneri ja teadlast. Naissoost teadlaste ja inseneride arv kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites kokku ületas 2020. aastal meessoost teadlaste ja inseneride arvu 115 võrra.

Graafik 3.1.4. Teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TD01)

Kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites töötavate välisteadlaste hulgas on mehi üle kahe korra rohkem kui naisi

Aastatel 2014-2020 on kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites töötavate meessoost välisteadlaste arv kasvanud 233 võrra ja naisteadlaste arv 115 võrra. 2020. aastal töötas Eesti kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites 547 meessoost ja 227 naissoost välisteadlast.

Graafik 3.1.5. Välisteadlaste arv kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TD053)

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas töötavate spetsialistide hulgas on naisi ainult 22%

Naissoost töötajate osakaal IKT valdkonna spetsialistide hulgas ei ole aastatel 2014-2020 oluliselt suurenenud. IKT spetsialistidena töötas 2020. aastal 3,5 korda vähem naisi kui mehi (mehi 77,9%, naisi 22,1%). Võrreldes Euroopa Liidu keskmiste näitajatega on Eestis IKT spetsialistidena töötavate naiste osakaal 3,6 protsendipunkti võrra suurem.

Graafik 3.1.6. IKT spetsialistide osatähtsus tööhõives soo järgi, % (Allikas: Eurostat, isoc_sks_itsps)

Ettevõtlussektoris uurimis- ja arendustegevusega hõivatud töötajate hulgas naisi alla 30%

Ettevõtlussektoris oli 2020. aastal uurimis- ja arendustegevusega hõivatud 4074 töötajat. Naisi oli nendest 1146 (28,1%). Võrreldes 2014. aastaga on naiste osatähtsus vähenenud 4 protsendipunkti võrra. Võrreldes 2014. aastaga suurenes uurimis- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arv 2020. aastaks 1144 töötaja võrra. Sealjuures on meessoost töötajate arv sellel ajavahemikul suurenenud 928 töötaja võrra ja naissoost töötajate arv ainult 216 töötaja võrra.

Graafik 3.1.7. Uurimis- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arv ettevõtlussektoris haridustaseme ja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TD023)