Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Ettevõtlus

Tööhõive teaduses

Selleks, et teadus- ja arendustegevus  oleks konkurentsivõimeline on vaja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu.

Kõrgharidusega loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna lõpetanud meeste arv iga 1000 elaniku kohta on 1,3 korda suurem kui naiste arv

Aastatel 2014-2020 kasvas Eestis kõrgharidusega loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna lõpetanud 20-29 aastaste meeste arv iga 1000 elaniku kohta 3,5 võrra ja naiste arv 4,1 võrra. 2020. aastal lõpetas loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna iga 1000 elaniku kohta 19,5 meest ja 14,9 naist. Euroopa Liidu keskmiste näitajatega võrreldes jääb Eesti meeste näitaja Euroopa Liidu keskmisest madalamaks. Naiste puhul oli 2020. aastal lõpetanute arv 1000 elaniku kohta 1 protsendipunkti võrra kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt.

Graafik 3.1.1. Kolmanda taseme haridusega (ISCED 5-8) loodus- ja täppisteaduse ning ehituse ja tehnoloogia õppesuuna lõpetanud 20-29 aastased soo järgi 1000 elaniku kohta (Allikas: Eurostat,educ_uoe_grad04)

Naisi töötab teadmusmahukates valdkondades kaks korda rohkem kui mehi

2017. aastal töötas teadmusmahukates valdkondades 44% naistest ja 22,9% meestest. Võrreldes Euroopa Liidu keskmise näitajaga töötab Eestis teadmusmahukates valdkondades vähem mehi kui Euroopa Liidus keskmiselt.

Graafik 3.1.2. 15-74 aastaste tööhõivemäär teadmusmahukates valdkondades soo järgi, % (Allikas: Eurostat, htec_kia_emp2)

Naissoost teadlaste osakaal on suurim riiklikus sektoris

Eurostati andmetel oli 2020. aastal riiklikus sektoris töötavatest teadlastest 68,5% naised (EL keskmiselt 44,4%). Väikseim on naisteadlaste osakaal ettevõtlussektoris (26,8%). Alates 2014. aastast on naissoost teadlaste osakaal ettevõtlussektoris vähenenud. Kui 2014. aastal oli naissoost teadlaste osakaal ettevõtlussektoris 29,9%, siis 2020. aastal oli see 3,1 pp võrra väiksem.

Graafik 3.1.3. Naissoost teadlaste osatähtsus kõigi teadlaste hulgas sektorite lõikes, % (Allikas: Eurostat, tsc00005)

Ettevõtlussektoris töötab inseneride ja teadlastena ligi kolm korda vähem naisi kui mehi

Aastatel 2020-2021 on teadus- ja arendustegevusega hõivatud meessoost  ja naissoost inseneride ja teadlaste arv ettevõtlussektoris suurenenud, kuid meessoost töötajate arv on 3 korda suurem kui naissoost töötajate arv.  2021. aastal töötas ettevõtlussektoris 2403 meessoost ja 799 naissoost inseneri ja teadlast. Naissoost teadlaste ja inseneride arv kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites kokku ületas 2021. aastal meessoost teadlaste ja inseneride arvu 101 võrra.

Graafik 3.1.4. Teadus- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TD01)

Kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites töötavate välisteadlaste hulgas on mehi üle kahe korra rohkem kui naisi

Aastatel 2014-2021 on kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites töötavate meessoost välisteadlaste arv kasvanud 227 võrra ja naisteadlaste arv 175 võrra. 2021. aastal töötas Eesti kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites 641 meessoost ja 287 naissoost välisteadlast

Graafik 3.1.5. Välisteadlaste arv kasumitaotluseta institutsionaalsetes sektorites soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TD053)

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas töötavate spetsialistide hulgas on naisi ainult 22%

Naissoost töötajate osakaal IKT valdkonna spetsialistide hulgas ei ole aastatel 2014-2021 oluliselt suurenenud. IKT spetsialistidena töötas 2021. aastal 3,4 korda vähem naisi kui mehi (mehi 77,4%, naisi 22,6%). Võrreldes Euroopa Liidu keskmiste näitajatega on Eestis IKT spetsialistidena töötavate naiste osakaal 3,5 protsendipunkti võrra suurem.

Graafik 3.1.6. IKT spetsialistide osatähtsus tööhõives soo järgi, % (Allikas: Eurostat, isoc_sks_itsps)

Ettevõtlussektoris uurimis- ja arendustegevusega hõivatud töötajate hulgas naisi alla 30%

Ettevõtlussektoris oli 2021. aastal uurimis- ja arendustegevusega hõivatud 4332 töötajat. Naisi oli nendest 1197 (27,6%). Võrreldes 2014. aastaga on naiste osatähtsus vähenenud 4,1 protsendipunkti võrra. Võrreldes 2014. aastaga suurenes uurimis- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arv 2021. aastaks 1402 töötaja võrra. Sealjuures on meessoost töötajate arv sellel ajavahemikul suurenenud 1135 töötaja võrra ja naissoost töötajate arv ainult 267 töötaja võrra.

Graafik 3.1.7. Uurimis- ja arendustegevusega hõivatud töötajate arv ettevõtlussektoris haridustaseme ja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TD023)