Transport Ligipääsetavus Tarbijakäitumine Rohemajandus

Transport

Isikliku autoga töölkäijate arv on võrreldes 2014. aastaga kasvanud nii meeste kui naiste hulgas

2018. aastal kasutas töölkäimiseks isiklikku autot 49,3% meestest ja 39,2% naistest. Naiste hulgas on viimase nelja aasta jooksul isikliku auto kasutajate arv kasvanud kiiremini kui meeste hulgas (mehed 3,1 pp; naised 5,8 pp). Ametiautot oli 2018. aastal võimalik töölkäimiseks kasutada 19,2% meestest ja 4,2 protsendil naistest.  Naisi on jalgsi töölkäijate hulgas kaks korda rohkem kui meeste hulgas (naisi 20,8%, mehi 9,7%). Inimeste osakaal, kes kasutavad tööle minemiseks jalgratast või mopeedi on alla 3% ja nende hulgas on mehi ja naisi peaaegu võrdselt. Töölkäimiseks ühissõiduki kasutajate osakaal ei ole aastatel 2014-2018 suurenenud. Naiste hulgas oli 2018. aastal neid, kes kasutavad tööle sõiduks ühissõidukit 28,2% (2014 -31,7%) ja meeste hulgas 13,6% (2014 – 14%).

Graafik 6.1.1.Hõivatute osatähtsus töölkäimise viisi ja soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TT230)

Juhilubade omanike hulgas naisi alla poole

Eestis oli 2017. aastal 634776 juhilubade omanikku. Nendest mehi 57% ja naisi 43%. Võrreldes 2014. aastaga on naiste osakaal kasvanud ja meeste osakaal vähenenud ühe protsendipunkti võrra.

Graafik 6.1.2. Juhilubade omanike osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Maanteamet, https://www.mnt.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/liiklusaasta_ulevaate_jaoks_viidatud_tabelid.xlsx)