Transport Ligipääsetavus Tarbijakäitumine Rohemajandus

Transport

Isikliku autoga töölkäijate arv on naiste hulgas oluliselt kasvanud

2022. aastal kasutas töölkäimiseks isiklikku autot 49,2% meestest ja 42,9% naistest. Võrreldes 2016. aastaga on naiste hulgas isikliku auto kasutajate arv 2022. aastaks kasvanud 8,1 protsendipunkti võrra ja meeste hulgas jäänud enam vähem samale tasemele (2016- 50,4% ja 2022-49,2%). Ametiautot oli 2022. aastal võimalik töölkäimiseks kasutada 19,7 protsendil meestest ja 4,3 protsendil naistest.  Naisi on jalgsi töölkäijate hulgas üle kahe korra rohkem kui meeste hulgas (naisi 19,1%, mehi 9,1%). Meeste osatähtsus, kes kasutavad tööle minemiseks jalgratast või mopeedi on veidi suurem kui naiste osatähtsus (mehed 3,7%, naised 3,1%). Töölkäimiseks ühissõiduki kasutajate osatähtsus on aastatel 2016-2022 vähenenud. Naiste hulgas oli 2022. aastal neid, kes kasutavad tööle sõiduks ühissõidukit 23% (2016 -29,2%) ja meeste hulgas 10,9% (2016 – 13%).

Graafik 6.1.1.Hõivatute osatähtsus töölkäimise viisi ja soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TT230)

Juhilubade omanike hulgas naisi alla poole

Eestis oli 2017. aastal 634776 juhilubade omanikku. Nendest mehi 57% ja naisi 43%. Võrreldes 2014. aastaga on naiste osakaal kasvanud ja meeste osakaal vähenenud ühe protsendipunkti võrra.

Graafik 6.1.2. Juhilubade omanike osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Maanteamet, https://www.mnt.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/liiklusaasta_ulevaate_jaoks_viidatud_tabelid.xlsx)