Transport Ligipääsetavus Tarbijakäitumine Rohemajandus

Transport

Isikliku autoga töölkäijate arv on võrreldes 2014. aastaga kasvanud nii meeste kui naiste hulgas

2020. aastal kasutas töölkäimiseks isiklikku autot 49,6% meestest ja 39,4% naistest. Võrreldes 2014. aastaga on naiste hulgas isikliku auto kasutajate arv 2020. aastaks kasvanud 6 protsendipunkti võrra ja meeste hulgas 3,4 protsendipunkti võrra. Ametiautot oli 2020. aastal võimalik töölkäimiseks kasutada 19,8 protsendil meestest ja 4,6 protsendil naistest.  Naisi on jalgsi töölkäijate hulgas üle kahe korra rohkem kui meeste hulgas (naisi 22%, mehi 9,3%). Meeste osatähtsus, kes kasutavad tööle minemiseks jalgratast või mopeedi on veidi suurem kui naiste osatähtsus (mehed 3,4%, naised 2,7%). Töölkäimiseks ühissõiduki kasutajate osatähtsus on aastatel 2014-2020 vähenenud. Naiste hulgas oli 2020. aastal neid, kes kasutavad tööle sõiduks ühissõidukit 25,7% (2014 -31,7%) ja meeste hulgas 11,4% (2014 – 14%).

Graafik 6.1.1.Hõivatute osatähtsus töölkäimise viisi ja soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TT230)

Juhilubade omanike hulgas naisi alla poole

Eestis oli 2017. aastal 634776 juhilubade omanikku. Nendest mehi 57% ja naisi 43%. Võrreldes 2014. aastaga on naiste osakaal kasvanud ja meeste osakaal vähenenud ühe protsendipunkti võrra.

Graafik 6.1.2. Juhilubade omanike osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Maanteamet, https://www.mnt.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/liiklusaasta_ulevaate_jaoks_viidatud_tabelid.xlsx)