Transport Ligipääsetavus Tarbijakäitumine Rohemajandus

Transport

Isikliku autoga töölkäijate arv on võrreldes 2014. aastaga kasvanud nii meeste kui naiste hulgas

2019. aastal kasutas töölkäimiseks isiklikku autot 47,6% meestest ja 38,4% naistest. Võrreldes 2014. aastaga on naiste hulgas isikliku auto kasutajate arv 2019. aastaks kasvanud 5 protsendipunkti võrra ja meeste hulgas 1,4 protsendipunkti võrra. Ametiautot oli 2019. aastal võimalik töölkäimiseks kasutada 20,7 protsendil meestest ja 4,8 protsendil naistest.  Naisi on jalgsi töölkäijate hulgas kaks korda rohkem kui meeste hulgas (naisi 21,2%, mehi 10,4%). Inimeste osakaal, kes kasutavad tööle minemiseks jalgratast või mopeedi on alla 3% ja nende hulgas on mehi ja naisi peaaegu võrdselt. Töölkäimiseks ühissõiduki kasutajate osakaal ei ole aastatel 2014-2019 suurenenud. Naiste hulgas oli 2019. aastal neid, kes kasutavad tööle sõiduks ühissõidukit 28,8% (2014 -31,7%) ja meeste hulgas 13% (2014 – 14%).

Graafik 6.1.1.Hõivatute osatähtsus töölkäimise viisi ja soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TT230)

Juhilubade omanike hulgas naisi alla poole

Eestis oli 2017. aastal 634776 juhilubade omanikku. Nendest mehi 57% ja naisi 43%. Võrreldes 2014. aastaga on naiste osakaal kasvanud ja meeste osakaal vähenenud ühe protsendipunkti võrra.

Graafik 6.1.2. Juhilubade omanike osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Maanteamet, https://www.mnt.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/liiklusaasta_ulevaate_jaoks_viidatud_tabelid.xlsx)